Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Bankens miljöpolicy

Bankens miljöpolicy ligger till grund för det miljöarbete som sker i banken. Denna policy är fastställd av styrelsen i Fryksdalens Sparbank den 2018-02-09.

1. Syfte

Fryksdalens Sparbank, härefter Banken, ansvarar för effekterna av beslut och aktiviteter som påverkar vår naturmiljö. Syftet med denna policy är att beskriva och etablera en grundläggande och gemensam syn inom Banken gällande vår miljöpåverkan, inklusive hantering av dessa frågor inom Banken. Banken ska vara miljöcertifierad enligt ISO 14001.

 

2. Definitioner

Följande termer ska ha den betydelse som anges nedan:

 

Miljöaspekt

Delar av en Bankens aktiviteter/ verksamhet/ produkter/ tjänster som kan påverka miljön.

 

Miljöpåverkan

Varje förändring i miljön som helt eller delvis orsakas av Bankens miljöaspekter.

 

Ständig förbättring

Återkommande process för att förbättra miljöledningssystemet i syfte att uppnå bättre total miljöprestanda i enlighet med Bankens miljöpolicy.

 

Miljöansvarig

Av VD utsedd person som ska leda miljöarbetet i Banken.

 

3. Ansvar, uppföljning och rapportering

Varje medarbetare ska i överensstämmelse med Bankens värderingar efterleva denna policy i det dagliga arbetet. Varje ansvarig chef är inom sitt ansvarsområde ansvarig för att denna policy efterlevs.

Utöver vanliga rapporteringsrutiner ska alla situationer eller risker som identifieras och som är av principiell natur eller väsentliga för Banken och som rör denna policy, omedelbart rapporteras av ansvarig chef till Miljöansvarig i Banken.

Miljöansvarig rapporterar skyndsamt händelser av väsentlig betydelse till VD. Miljöansvarig ska årligen efter Ledningens genomgång till styrelsen rapportera hur miljöarbetet bedrivs och utvecklas.

 

4. Grundläggande principer för miljöpåverkan i Banken

Denna policy är baserad på uppfattningen att framgångsrika och långsiktiga relationer grundar sig på att Bankens värderingar till fullo är uppburen av alla anställda.

Bankens miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke. Banken är medveten om de globala miljöfrågorna och Bankens möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

 

Banken ska genom sitt miljöarbete ta ansvar för att skydda miljön i verksamhetsområdet. Långsiktig hållbar utveckling är en förutsättning för ekonomisk utveckling och avgörande för lokalsamhället där vi verkar.

 

Banken skall vid var tidpunkt uppfylla de bindande krav som ställts av bankens intressenter.

 

Baserat på ovanstående ska verksamheter med anknytning till denna policy kännetecknas av följande grundläggande principer:

 

Banken

  • bedriver affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv¨
  • har ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor
  • i all verksamhet självklart efterlever gällande lagar och förordningar samt verkar för en positiv utveckling på detta område
  • strävar efter att skydda miljön i all verksamhet
  • bedriver ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar
  • ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet.

 

Möjligheter och risker

Vid lönsamhets- och riskbedömningen i affärsverksamheten beaktas alltid miljöaspekterna. Detta gäller i synnerhet vid kreditgivning och kapitalplacering. Banken erbjuder specifika miljörelaterade produkter, såsom miljöfonder, miljölån, etc. Miljöhänsyn tas också i utvecklingen av mötesplatser, distributionssätt och ny teknik.

 

Förebyggande av föroreningar

Banken arbetar såväl direkt som indirekt för att minska föroreningar.

 

Samspel med kunder och intressenter

I dialogen med kunden och övriga intressenter är Banken medveten om att dessa besitter stor kunskap om sin egen verksamhet och dess miljöpåverkan. En utveckling inom miljöområdet sker utifrån ett ömsesidigt lärande och ett öppet utbyte av information kring miljöfrågor, där initiativ och nytänkande uppmuntras. Banken tar också en aktiv del i samhällsdebatten kring en hållbar utveckling. Genom Bankens miljöarbete ökas kundnyttan och varumärket stärks.

 

Intern verksamhet

Genom klara och uppföljningsbara miljömål leder det interna miljöarbetet till ständiga förbättringar.

 

Miljömedvetenhet

Banken tar tillvara på medarbetarnas engagemang och medvetenhet. Alla anställda inser miljöfrågornas betydelse ur såväl lönsamhets- som samhällsperspektiv. Bankens miljöprofil bidrar till att Banken är en attraktiv arbetsgivare. En levande miljödialog är en naturlig del av vardagsarbetet och miljö är integrerat i all kompetens och verksamhetsutveckling.

 

5. Instruktioner och anvisningar

Ledningsgruppen i Banken ska fastställa närmare instruktioner (miljöledningssystem) och direktiv avseende bankens miljöpåverkan och därmed sammanhängande frågor med utgångspunkt från denna policy.