Hoppa till textinnehållet

Regler för entreprenörer vid utförande av arbete hos Fryksdalens Sparbank

Att tänka hållbarhet är en del av vår dagliga affärsverksamhet, även när vi väljer entreprenörer och leverantörer. 

Vi vill att våra entreprenörer ...

  • Ska följa våra interna ordningsregler samt de delar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som är tillämpliga.
  • Ska före ni påbörjar arbetet hos oss redovisa vilka kemikalier ni avser att använda och om möjligt lämna säkerhetsblad för dessa.
  • Allt avfall som uppkommer skall källsorteras. Ni skall ta hand om allt avfall som uppstår i samband med att ni utfört ert uppdrag på banken. 
  • Enligt överenskommelse skall avfallet källsorteras på banken och sker då på anvisad plats.
  • Miljöfarligt avfall skall omhändertas och borttransporteras av er.
  • Anmälan om transport av miljöfarligt avfall ska uppvisas för banken.
  • Då det föreligger risk för att ert arbete påverkar kvalitetsnivån på våra produkter skall ni informera kontaktpersonen på banken före ni utför ert uppdrag.
  • Ni får inte röja information som kan skada Fryksdalens Sparbank eller dess kunder.
  • Ni skall förvissa er om rutiner för utrymning och placering av brandsläckare före ni påbörjar ert arbete.
  • För heta arbeten i anläggningen utfärdas svetstillstånd av fastighetsansvarig. All annan svetsning är förbjuden.