Hoppa till textinnehållet

Prospekt för nyemissioner och börsnoteringar

Tre kollegor sitter och diskuterar något på kontoret

Vi är med och arrangerar olika typer av bolagshändelser. Ta del av prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och andra typer av bolagshändelser.

Vad är en nyemission?

En nyemission är när ett aktiebolag erbjuder befintliga och/eller potentiella aktieägare att teckna nya aktier i företaget. Syftet med en nyemission är få in kapitel/nya pengar i företaget för att till exempel finansiera en expansion eller undvika konkurs. För att locka allmänheten att investera i företaget så erbjuds ofta de nya aktierna till ett lägre pris än de gamla.

Läs mer om vad en börsintroduktion innebär.

Börsintroduktion

Aktuella prospekt och erbjudanden

Förvärva aktier i Nordisk Bergteknik

Bakgrund

Nordisk Bergteknik grundades 2016. Idag består koncernen av 16 operativa enheter och anser sig vara en ledande aktör som erbjuder tjänster inom grundläggning och berghantering i norra Europa. Koncernen har expertis inom borrning, losshållning, bergförstärkning och tunneldrivning. Sedan Nordisk Bergteknik grundades har koncernen flerfaldigat sin omsättning, främst drivet av förvärv men också genom organisk tillväxt. Sedan 2016 har Nordisk Bergteknik genomfört 15 förvärv av varierande storlek och karaktär.

Anmälningsperiod för institutionella investerare: 1 okt-11 oktober 2021
Läs mer i prospektet

Förvärva Preferensaktier i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)

Bakgrund
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter. Bolagets fastighetsbestånd, uppgick per 30 juni 2021, till 87 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice, proffshandel, externhandel,dagligvaruhandel, samhällsservice och kontor m.m.. Fastighetsbeståndet är fokuserat på attraktiva tillväxtorter där expansionen sker genom förvärv. För att främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genomförs en nyemission av Preferensaktier för notering på Nasdaq First North Growth Market.
Anmälningsperiod för allmänheten: 22 - 29 september 2021, klockan 17.00

Anmälningsperiod för institutioner: 22 - 30 september 2021

Läs mer genom att klicka på Prospekt och anmälningssedel

Förvärva aktier i CTEK AB (publ)

Bakgrund
CTEK är den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget har en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. För att främja fortsatt tillväxt och utveckling genomför nu bolaget en nyemission och ägarspridning samt noterar bolagets aktie på Nasdaq Stockholm.

Anmälningsperiod för allmänheten: 14 - 23 september 2021, klockan 15.00
Anmälningsperiod för institutioner: 14 - 23 september 2021, klockan 17.00

Läs mer genom att klicka på Prospekt och mer information

 

Tidigare prospekt och erbjudanden

Företrädesemission i Dustin Group AB (publ)

Bakgrund
Som ett led i Dustins fortsatta expansion förvärvade Dustin den 3 juni 2021 Centralpoint, en ledande IT-återförsäljare i Benelux. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för att återbetala en del av den brygglånefacilitet som tillhandahållits för förvärvet av Centralpoint.

Företrädesemissionen i sammandrag:

 • Teckningstid: 9 augusti 2021 till och med 23 augusti 2021.
 • Teckningskurs: 75 kronor per aktie.
 • Avstämningsdag: 5 augusti 2021. Sista dagen för handel i Dustins aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 augusti 2021 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 augusti 2021.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 16 159 825 aktier och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 1 212 miljoner kronor före emissionskostnader.
 • Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som aktieägare i Dustin erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Dustin. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter, dock utan företrädesrätt.

Läs mer genom att klicka på nedan länk:

https://www.dustingroup.com/sv/foretradesemission-2021

 

Corems utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare

Bakgrund
Corem lämnade 30 mars 2021 ett erbjudande till samtliga preferensaktieägare i Corem om att byta ut sina preferensaktier mot nyemitterade stamaktier av serie D i Corem (”Utbyteserbjudandet”). Skälet till att enbart preferensaktier erbjuds inlösen är för att möjliggöra ökad finansiell flexibilitet för Bolaget.

Utbyteserbjudandet i sammandrag:

 • Utbyteserbjudandet omfattar samtliga preferensaktier i Corem.
 • Deltagande i Utbyteserbjudandet är frivilligt.
 • Corem erbjuder 1,12 stamaktier av serie D i Corem för varje preferensaktie i Corem som löses in.

Acceptperiod: 28 maj 2021 till och med 11 juni 2021 klockan 15.00.

Läs mer genom att klicka på nedan länk:

https://www.corem.se/sv/sektion/investerare/utbyteserbjudande-till-preferensaktieagare/

 

Corems uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern

Bakgrund
Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Corem lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern i syfte att bolagen ska gå samman. Det föreslagna samgåendet av Corem och Klövern, genom att Corem förvärvar Klövern, förväntas skapa betydande värden för samtliga intressenter i form av såväl operationella som finansiella synergier. Genom samgåendet får den nya koncernen ett väl sammansatt fastighetsbestånd om 510 fastigheter till ett värde om cirka 75 miljarder kronor.
Corem erbjuder aktieägarna i Klövern följande:

 • För varje stamaktie av serie A i Klövern (som inte redan ägs av Corem) erhålls 0,88 nyemitterade stamaktier av serie A i Corem;
 • För varje stamaktie av serie B i Klövern (som inte redan ägs av Corem) erhålls 0,88 nyemitterade stamaktier av serie B i Corem;
 • För varje preferensaktie i Klövern erhålls 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D i Corem. Som ett alternativt vederlag kan preferensaktieägarna i Klövern välja att erhålla 1,00 nyemitterade preferensaktier i Corem.

Acceptperiod: 14 maj 2021 till och med 11 juni 2021 klockan 15.00.
Läs mer genom att klicka på nedan länk: / For more information click on below link:

https://www.corem.se/sv/sektion/bud-pa-klovern/

https://www.corem.se/en/section/offer-for-klovern/
 

 

SBB:s offentliga budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) är det ledande nordiska företaget inom social infrastruktur med fokus på samhällsfastigheter i Norden och svenska reglerade hyresrätter. SBB:s affärsmodell är att förvärva och förvalta fastigheter och investera kapital för att effektivt generera hög hållbar riskjusterad avkastning. SBB:s fastighetsportfölj består av innehav i Sverige, Norge, Finland och Danmark med ett fastighetsvärde om 90,2 miljarder kronor per den 31 december 2020. SBB genererar även ytterligare inkomstflöden från fastighetsrenoveringar, fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner.

SBB har den 20 januari 2021 lämnat ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus. Aktieägarna i Offentliga Hus erbjuds att såsom betalning för varje aktie i Offentliga Hus erhålla antingen; ett kontantvederlag om 15,41 kronor (”Kontantvederlaget”) eller cirka 0,5 D-aktier i SBB (”Aktievederlaget”).

Acceptfrist: 16 mars 2021 – 13 april 2021 

M2:s uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem

M2 är ett svenskt publikt investeringsföretag med fokus på fastigheter. M2:s affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Värdetillväxten kommer dels från direktägda fastigheter, dels från byggentreprenad- och projektutveckling samt från indirekt ägande via börsnoterade fastighetsbolag. M2 har även betydande innehav i ett antal icke fastighetsrelaterade bolag, exempelvis Footway Group.

M2 har den 15 december 2020 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Corem. Aktieägarna i Corem erbjuds ett kontantvederlag om 18,60 kronor för varje stamaktie av serie A respektive serie B och 317 kronor för varje preferensaktie i Corem som inte redan ägs av M2 eller dess dotterbolag.

Acceptfrist: 27 januari 2021 – 24 februari 2021 klockan 15.00

Läs mer genom att klicka på Erbjudandehandling och anmälningssedel

 

Teckna B-aktier i MTG:s företrädesemission / Subscribe for class B shares in MTG’s rights issue

Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") genomför en företrädesemission om 2 549 MSEK före avdrag för emissionskostnader. MTG är ett holding- och investmentbolag inom underhållningssektorn med fokus på de två snabbt växande sektorerna esport och gaming. MTG:s strategi är att driva en lönsam och organisk tillväxt i portföljbolagen samt att förvärva och investera i esport- och gamingbolag med hög potential som kompletterar MTG:s varumärken och produkter.

Den 7 december 2020 offentliggjorde MTG förvärvet av ytterligare 17 procent av aktierna i den tyska spelutvecklaren InnoGames, vilket ökade MTG:s ägande i InnoGames till 68 procent. Förvärvet finansierades initialt med en säljarrevers. I samband med detta, den 8 december 2020, offentliggjorde MTG förvärvet av den brittiska spelutvecklaren Hutch, som initialt finansierades med befintlig kassa samt en brygglånefacilitet. MTG ska i första hand använda den förväntade nettolikviden från företrädesemissionen till att återbetala brygglånefaciliteten och i andra hand till att återbetala säljarreversen.

Teckningsperiod: 27 januari 2021 till och med 10 februari 2021.
Läs mer genom att klicka på nedan länk: / For more information click on below link:
Invitation to subscribe for class B shares in MTG’s rights issue 

Amastens uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM

Bakgrund

Amasten förvaltar, utvecklar och bygger bostadsfastigheter för långsiktigt ägande i svenska tillväxtkommuner. Amastens målbild är att vara en långsiktig och trygg fastighetsägare med fokus på hållbarhet och bidra till samhällsutvecklingen genom att erbjuda smarta och kostnadseffektiva bostäder i Sveriges tillväxtkommuner.

Amasten har den 14 oktober 2020 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM. Samtliga aktieägare i SSM erbjuds 1,20 stamaktier i Amasten för varje aktie i SSM.

Acceptfrist: 9 november 2020 – 15 januari 2021 klockan 15.00

Läs mer genom att klicka på Erbjudandehandling och anmälningssedel