Vad letar du efter?
Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

Bolagsstyrning

Flygfoto över Sunne och Fryken

Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Sparbanken har inga ägare. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som anger att ändamålet för sparbankens verksamhet är "att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse."

För sparbank föreligger ingen skyldighet att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till sparbankens
karaktär av publikt företag och med en verksamhet som i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen av
sparbankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild i tillämpliga delar.

Se även bankens senaste årsredovisning.

 

Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer och verkställande direktör


Som representanter för insättarna har sparbanken 30 huvudmän. Hälften av dessa väljs av Sunne kommun, medan återstoden väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Uppgifter om de personer som valts till huvudmän i sparbanken och om mandattider för dessa återfinns på denna sida.


Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av styrelse och revisorer för sparbanken med ledning av förslag som sparbankens valberedning tagit fram. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättnings-frågor.Valberedningen utgörs av Jan-Erik Agnemyr som ordförande samt ledamöterna Benny Olsson, Jennie Nilsson och Jan-Anders Carlsson.Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt  förslag till arvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.

Vid nominering och tillsättande av nya styrelseledamöter eller ledningspersoner ska bankens policy om mångfald och lämplighet beaktas.

 

Policyn inkluderar bland annat målsättningar om att bankens styrelseuppdrag ska grundas på förtjänst varvid det främsta syftet är att upprätthålla och kontinuerligt förbättra effektiviteten i styrelsen samt förtroendet för bankens styrning, riskhantering och kontroll. För att kunna fullgöra detta behövs det en bredd av egenskaper, kompetenser och erfarenheter.

 

Samt att banken ska ha interna regler om att en styrelseledamot ska 

 

  • ha ett gott anseende och renommé i bankens verksamhetsområde,
  • kunna agera med ärlighet, integritet och har förmåga att tänka självständigt för att på ett effektivt sätt bedöma och ifrågasätta besluten från ledningsorganet i dess ledningsfunktion och andra relevanta ledningsbeslut där så är nödvändigt samt för att på ett effektivt sätt utöva tillsyn över och övervaka ledningens beslutsfattande,
  • kunnna avsätta tillräcklig tid för att utföra sina funktioner i banken; styrelseledamöter ska utöver närvaro på fysiska styrelsemöten avsätta tid för inläsning av material samt erforderliga utbildningar.


Det ankommer på styrelsen att välja styrelseordförande om inte annat beslutas av sparbanksstämman. Likaså utser styrelsen verkställande direktör som under styrelsen ska leda verksamheten i sparbanken.


Styrelsens sammansättning och arbete


Sparbankens styrelse, som utses vid sparbanksstämma, består av åtta ledamöter, varav en är VD och en är personalrepresentant, samt en ersättare. Av styrelsens ledamöter är två kvinnor. Uppgifter om de personer som ingår i sparbankens styrelse och mandattider för dessa finns på denna sida. Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner och pensionskostnader inklusive principerna härför avseende styrelsen och VD lämnas i not i årsredovisningen.

 

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar rollfördelningen mellan styrelseordföranden och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsens sammanträden, rapportering till styrelsen, delegering samt utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bl a till att styrelsen erhåller tillfredställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen gör en utvärdering av sitt och VD:s arbete. Härutöver gör ordföranden en egen utvärdering genom samtal med övriga styrelseledamöter.


De ärenden som behandlas i styrelsen följer i huvudsak sparbankslagen och styrelsens arbetsordning. Styrelsens främsta
uppgifter, förutom att utse styrelseordförande och VD, är att fastställa sparbankens strategi, verksamhetsplan och prognos inklusisive kapitalbehov, följa den ekonomiska utvecklingen, fastställa års-/delårsbokslut, fastställa/ompröva policies/instruktioner för verksamheten, behandla kreditengagemang, samt som ett led i styrelsens ansvar för den interna kontrollen och riskhanteringen behandla rapporter härom. Under 2017 har styrelsen sammanträtt vid 9 tillfällen. Sparbankens stf VD har varit sekreterare i styrelsen.


Internrevision


Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag och granskar sparbankens interna styrning och kontroll. Dess granskning
omfattar även att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med interna regler samt utvärderar
sparbankens organisation och arbetsprocesser.


Styrelsens arbetsutskott


Utskottet fattar beslut i kreditfrågor i enligt med i delegeringsinstruktion fastställda beslutsramar. Besluten ska
protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. I utskottet ingår styrelsens ordförande, 
styrelsens vice ordförande och VD.