Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Likviditets- och kapitaltäckningsrapporter

På denna sida publicerar vi kvartalsvisa rapporter om likviditetsrisk och kapitaltäckning för Fryksdalens Sparbank. 

Sparbankens likviditetsreserv* tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank
100 904
Stats- och kommunpapper 193 587
Säkerställda obligationer 73 265
Övriga värdepapper 0
Summa 367 756
Andra likviditetsskapande åtgärder
tkr
Tidsbundna tillgodohavanden i bank
20 000
Ej tidsbundna tillgodohavanden i bank 199 443
Outnyttjad checkräkningskredit
0
Tillgodohavanden på skattekonto 76 203
Marknadsnoterade aktier
55 780
Övriga noterade värdepapper
317 457
Summa 668 883
   

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

1 036 639

Sparbankens finansieringskällor
tkr
Inlåning från allmänheten 2 967 911
Skulder till kreditinstitut 4 444
Övriga skulder och avsättningar 17 205
Summa skulder 2 989 560
Övrig information tkr
Balansomslutning 3 451 775
Utlåning till allmänheten 2 418 260
Inlåning från allmänheten 2 967 911
Kvot utlåning/inlåning
0,81
Kvot likviditetsreserv/inlåning till allmänheten 0,12
LCR 450%
NSFR 136%