Hoppa till textinnehållet

Likviditets- och kapitaltäckningsrapporter

På denna sida publicerar vi kvartalsvisa rapporter om likviditetsrisk och kapitaltäckning för Fryksdalens Sparbank. 

Sparbankens likviditetsreserv* tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank
100 734
Stats- och kommunpapper 300 144
Säkerställda obligationer 72 556
Övriga värdepapper 0
Summa 473 434
Andra likviditetsskapande åtgärder
tkr
Tidsbundna tillgodohavanden i bank
20 000
Ej tidsbundna tillgodohavanden i bank 141 481
Outnyttjad checkräkningskredit
0
Tillgodohavanden på skattekonto 205 619
Marknadsnoterade aktier
56 296
Övriga noterade värdepapper
487 542
Summa 910 938
   

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

1 384 372
 
Sparbankens finansieringskällor
tkr
Inlåning från allmänheten 3 312 013
Skulder till kreditinstitut 3 207
Övriga skulder och avsättningar 14 109
Summa skulder 3 329 329
Övrig information tkr
Balansomslutning 3 832 926
Utlåning till allmänheten 2 344 271
Inlåning från allmänheten 3 312 013
Kvot utlåning/inlåning
0,71
Kvot likviditetsreserv/inlåning till allmänheten 0,14
LCR 490%
NSFR 138%