Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Likviditets- och kapitaltäckningsrapporter

På denna sida publicerar vi kvartalsvisa rapporter om likviditetsrisk och kapitaltäckning för Fryksdalens Sparbank. 

Sparbankens likviditetsreserv* tkr
Kassa och tillgodohavanden i bank
100 853
Stats- och kommunpapper 224 256
Säkerställda obligationer 73 035
Övriga värdepapper 0
Summa 398 144
Andra likviditetsskapande åtgärder
tkr
Tidsbundna tillgodohavanden i bank
40 020
Ej tidsbundna tillgodohavanden i bank 183 959
Outnyttjad checkräkningskredit
0
Tillgodohavanden på skattekonto 70 547
Marknadsnoterade aktier
56 680
Övriga noterade värdepapper
341 250
Summa 692 456
   

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

1 090 600

Sparbankens finansieringskällor
tkr
Inlåning från allmänheten 3 062 967
Skulder till kreditinstitut 4 486
Övriga skulder och avsättningar 17 459
Summa skulder 3 084 912
Övrig information tkr
Balansomslutning 3 556 571
Utlåning till allmänheten 2 400 818
Inlåning från allmänheten 3 062 967
Kvot utlåning/inlåning
0,78
Kvot likviditetsreserv/inlåning till allmänheten 0,13
LCR 443%
NSFR 141%