Hoppa till textinnehållet

Styrelse

Bankens styrelse har det yttersta ansvaret för företagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsens uppdrag är att tillsätta VD och övervaka att denne, tillsammans med bankledningen, sköter bankens angelägenheter i linje med styrelsens riktlinjer.

Styrelsen skall arbeta med bankens frågor på ett övergripande plan, som t.ex vision och strategier, medan bankens dagliga drift sköts av VD. Styrelsen bör fastställa en strategi och mål för den verksamhet som företaget driver och även följa upp att dessa mål nås.

 

För att uppnå effektiva rutiner för styrning och kontroll, krävs att det finns en tydlig strategi och klara mål för verksamheten som kontrollfunktionerna kan följa upp och rapportera till styrelsen. I Fryksdalens Sparbank kallar vi detta dokument för Fryksdalens Framför Allt 4.0 som är ett strategidokument från huvudman till anställd.

 

Styrelsen som helhet har en bred erfarenhet kring ekonomi och företagande och vana vid att ta del av ekonomisk information, det som blir lite speciellt i bankverksamheten är arbetet med IKLU och att hitta lämpliga KRI:er för löpande uppföljning och rapportering till styrelsen.

 

Styrelsen har stort fokus på lönsamhet, kapitalbas och tillväxt, vilket är en förutsättning för att kunna trygga bankens självständighet, och för att fortsatt axla idén om samhällsnytta.

Bankens styrelse

Anders Ramström

Ordförande

Daniel Frykestam

Vice ordförande

Anders Pertun

Ledamot

Erika Malmberg

Ledamot

Johan Schagerström

Ledamot

Jonas Lundberg

Personalrepresentant

Urban Rohdin

Tf vd