Hoppa till textinnehållet

Ekonomisk information

Här finns bankens ekonomiska rapporter och årsredovisningar.

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Fryksdalens Sparbank med org.nr 574000-3420, periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

 

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

 

Fryksdalens Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.

Rapporter

Se bankens kvartalsrapporter för kapitaltäckning och information om likviditetsrisk.

Glaskonst från Klenell

Årsredovisning 2021

Läs bankens senaste årsredovisning. 

VÄIF Snowboardsektion i backen på Ski Sunne