Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

Hantering av intressekonflikter

Med Intressekonflikt avses situation eller förhållande på bankens sida som medför ett intresse av att banken eller företrädare för banken agerar i strid med bankens eller bankens kunders intresse. Detta kan bl.a. uppkomma i förhållandet mellan olika kunder, med anledning av olika förhållanden mellan banken och dess kunder eller i förhållandet mellan företrädare för banken och banken. 

Banken är ålagd att identifiera och hantera de intressekonflikter som finns eller kan förväntas komma att uppstå i verksamheten. Både gällande affärssituationer i kärnverksamheten liksom ingående av olika tredje-partsavtal.

Banken ska ha interna regler, rutiner och uppföljningsmetoder för att säkerställa att eventuella intressekonflikter kan hanteras eller undvikas inom till exempel följande områden. 

  1. Enligt bankens ersättnigspolicy utgår rörlig ersättning under vissa förutsättningar, vilka ingen enskild medarbetare ensam har möjlighet att råda över. Regler och kontroll av bankens ersättningssystem finns på denna sida

  2. Medarbetare kan ha anställning, ägarintresse eller andra sidouppdrag som medför risk att intressekonflikter kan uppstå. Förtroendeuppdrag i fackliga eller politiska organisationer räknas inte som sidouppdrag. Medarbetare ska redovia sidouppdrag i enlighet med intern instruktion och förhandsgodkänns av närmaste chef. 

  3. Krediter till jävskretsen ska hanteras enligt särskild delegeringsordning. 

  4. En medarbetare eller styrelseledamot får inte begära eller ta emot något av värde från tredje part (kund, leverantör etc.) i utbyte mot en tjänst från banken eller hemligstämplad information om banken. En medarbetare får inte heller ta emot något av värde i samband med en tjänst som tillhandahålls.

  5. Egna bankaffärer, eller bankaffärer för närstående eller för andra i medarbetarens direkta närhet, där opartiskheten skulle kunna ifrågasättas, ska ej genomföras utan ska lämnas vidare till en kollega.

  6. Banken erhåller incitament som härör från försäljning av olika finansiella instrument. Dessa incitament får inte påverka rådgivningen till kund. Bankens ställning är icke-oberoende och om detta informeras kund vid rådgivning. Mer information på sidan för regleringarna gällande Mifid