Hälften av bankens huvudmän utses av kommunfullmäktige i Sunne kommun i förhållande till mandatfördelningen i senaste kommunvalet. Den andra hälften utses av de först utsedda.

Huvudmännen skall representera ett tvärsnitt av befolkningen i verksamhetsområdet och väljs för en tid av fyra år.

Huvudmännen är Fryksdalens Sparbanks högsta beslutande instans och skulle i ett privat företag motsvaras av ägarna. Huvudmännens huvudsakliga uppgifter är:

  • Att tillsätta styrelse för sparbanken
  • Fastställande av resultat och balansräkning
  • Disposition av sparbankens vinst eller förlust
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Det är huvudmännens uppgift att vara ytterst ansvarig för den långsiktiga utvecklingen av bankverksamheten på orten. Deras uppdrag är helt enkelt att övervaka att styrelse och bankledning, så gott det går att bedöma, sköter sin uppgift att maximera samhällsnyttan.

Huvudmannens erfarenhet, kunskaper och samhällskontakter är av stor vikt för att kunna utveckla sparbankens verksamhet och marknadsposition. Hen ska vara både samhällets och sparbankskundernas representant och kunna spegla närings- och arbetslivet inom sparbankens verksamhetsområde.

Dagens kår av huvudmän representerar såväl företags- och organisationssidan som fackliga organisationer, lantbrukssektorn och myndigheter med mera. Detta innebär att huvudmännen kan tillföra sparbanken synpunkter och önskemål som är viktiga för speciella kategorier och grupper på marknaden. Därmed stärks sparbankens flexibilitet och konkurrenskraft.

En mer informell men mycket viktig roll för huvudmannen, är att agera som ambassadör för sin sparbank och fånga upp synpunkter från och sprida kunskaper inom sitt privata nätverk om sparbanken och dess tjänster. Det kan exempelvis vara på arbetet, i politisk verksamhet, i föreningslivet och skolan, som företagare eller i olika slag av organisationer.

Sparbanken å sin sida har också en självklar skyldighet att dra nytta av den resurs huvudmännen utgör genom att bland annat kontinuerligt, också mellan återstämmorna, informera dem om utvecklingen av verksamheten