Meny
Om Fryksdalens Sparbank
Vår organisation
Finansiell information
Vårt samhällsengagemang

Ekonomisk information

Här finns bankens ekonomiska rapporter och årsredovisningar.

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Fryksdalens Sparbank med org.nr 574000-3420, periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Fryksdalens Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.